SPOR ZİNCİRİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ


SPOR ZİNCİRİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.       TARAFLAR

İşbu Spor Zinciri Kullanıcı Sözleşmesi www.sporzinciri.com alan adlı internet sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların tüm haklarının sahibi olan Spor Zinciri ile Üye arasındadır. Üye Web Sitesi’ni kullanarak veya Web Sitesi’ne Üye olarak işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.       SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.       İşbu Sözleşme’nin konusu Spor Zinciri’nin sahibi olduğu İnternet Sitesi üzerinden İş Ortakları’ndan Ürün veya Hizmet satın alma imkanının sağlanması ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Spor Zinciri’nun işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı ve/veya Üye’ye sunmuş olduğu hizmet aracılık hizmetinden ibarettir.

2.       Kanun ve Yönetmelik kapsamında; Spor Zinciri aracı hizmet sağlayıcı, İş Ortakları ise hizmet sağlayıcı sıfatına haizdir.

3.       Spor Zinciri aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşme’yi Üyeler aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Spor Zinciri, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile Üyelere bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

3.       TANIMLAR

3.1. İşbu Sözleşme’de:

 • Hizmet: Web Sitesi üzerinden İş Ortakları tarafından Üyelere ve/veya Kullanıcılara sunulan hizmetleri,
 • Hizmet Talebi: Üye ve/veya Kullanıcı tarafından, bir veya daha fazla İş Ortağı’ndan Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Spor Zinciri tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından İş Ortağı’na hizmet yönlendirilmesi talebini,
 • İş Ortağı: Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve İş Ortağı Sözleşmesi’ni onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (İş Ortağı bir tüzel kişi ise, söz konusu tanım İş Ortağı adına iş akdi, hizmet akdi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetleri yürüten veya ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
 •  İş Ortağı Sözleşmesi: Spor Zinciri ile İş Ortağı arasında sunulacak Hizmet’e ve Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin imzalanan sözleşmeyi,
 • Kanun: Tüm değişiklikleri ile birlikte 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u,
 •  Kullanıcı: Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişiyi,
 •  Meslek Profili: İş Ortağı’nın Üye ve/veya Kullanıcı’ya sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Üye ve/veya Kullanıcı tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,
 • Online Ödeme Sistemi: Kullanıcı ve/veya Üye’nin Web Sitesi üzerinden alacağı Hizmete ilişkin ücretin, Spor Zinciri veya Spor Zinciri’nin işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Kullanıcı ve/veya Üye’den tahsilini sağlayan sistemi,
 •  Rezervasyon Sistemi: Niteliğine göre bazı Hizmetler açısından Web Sitesi’nde sunulan ve Kullanıcı ve/veya Üye’nin Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine İş Ortağı yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,
 • Sabit Fiyat: Rezervasyon Sistemi’nde Kullanıcı ve/veya Üye’ye İş Ortağı yönlendirilmesi üzerine, Kullanıcı ve/veya Üye tarafından İş Ortağı’na ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden Hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,
 •  Sözleşme: Tüm değişiklikleri ile birlikte işbu Spor Zinciri Kullanıcı Sözleşmesi’ni,
 • Spor Zinciri: Merkezi Nabizade Sok. B Blok Hasanpaşa Mah. 82/A Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan, 5370380028 vergi kimlik numaralı Emre Kayan’ı,
 • Teklif: Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
 • Ürün: Web Sitesi üzerinden İş Ortakları tarafından Üyelere ve/veya Kullanıcılara sunulan ürünleri,
 • Ürün Talebi: Üye ve/veya Kullanıcı tarafından, bir veya daha fazla İş Ortağı’ndan Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan ürün talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Spor Zinciri tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından İş Ortağı’na ürün yönlendirilmesi talebini,
 • Üye: Web Sitesi’ne bilgilerini girerek ve e-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
 • Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,
 •  Web Sitesi: www.sporzinciri.com alan adlı (alanı adı Spor Zinciri tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir) internet sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaları ifade eder.

3.2. İşbu Sözleşmede kullanılan diğer büyük harfle başlayan ifadeler, kendilerine Sözleşmenin başka bir yerinde verilmiş olan anlamlara gelecektir. Terimlerin gerektirdiği durumlarda tekil sözcükler kendilerinin çoğullarını ve de çoğul sözcükler kendilerinin tekillerini de içerecektir.

3.3. Madde başlıkları sadece kolaylık amaçlı olup maddelerin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

3.4. İşbu Sözleşme’de “Üye” aynı zamanda “Kullanıcı”yı da içerecek şekilde kullanılacaktır.

4.       SPOR ZİNCİRİ’NİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Spor Zinciri; Üye ve İş Ortağı’nın içeriklerini kendileri oluşturdukları Hizmet, Ürün veya Ürün/Hizmet Talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.

4.2. Aracı hizmet sağlayıcı olarak, Spor Zinciri Üye ve İş Ortakları tarafından Web Sitesi üzerinde sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya Hizmetle ilgili hukuka aykırı ir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

4.3. Spor Zinciri güvenlik nedeniyle Üye'nin Web Sitesi üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Web Sitesi'nden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.4. Spor Zinciri, aleyhine olmamak şartıyla önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Web Sitesi'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Web Sitesi'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

4.5. Spor Zinciri, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Web Sitesi'nde sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Web Sitesi'nde sunulan Ürün ve Hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.6. Spor Zinciri, Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.7. İşbu Sözleşme Spor Zinciri’nin Ürün veya hizmet satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Spor Zinciri’nden hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

4.8. Spor Zinciri’nin üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Web Sitesi’nde satışa sunulan Ürünlerin ve Hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Spor Zinciri ve/veya İş Ortakları’na aittir. İş Ortakları’nın Hizmet veya Ürün içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Spor Zinciri sorumlu değildir.

4.10.                   Spor Zinciri, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir. Bu durumda Üyenin Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

4.11.                   Spor Zinciri, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

4.12.                   Spor Zinciri, Web Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Üye, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Spor Zinciri’ne herhangi bir kullanım ücreti ödememektedir, söz konusu nedenle Spor Zinciri’nden Web Sitesi’nin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

4.13.                   Spor Zinciri veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Üye veya İş Ortağı işlemlerinden dolayı ilgili Üyelerin kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Spor Zinciri’nin Üyelere veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.14.                   Spor Zinciri, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Spor Zinciri, söz konusu bilgilerle Üye bilgilerini açıklamaksızın (anonimleştirerek) demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Spor Zinciri’nin gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4.15.                   Üyeler arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Spor Zinciri, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Spor Zinciri kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

4.16.                   Üyelerden İş Ortakları’na ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Spor Zinciri tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Üyelerin görebileceği şekilde yayınlanır. Spor Zinciri’nin söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Spor Zinciri, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

4.17.                   Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Spor Zinciri dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Üyelerin ve belirli internet protokolü adreslerindeki Üyelerin Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir, hesaplarını dondurabilir veya kapatabilir.

4.18.                   Üyeler, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Spor Zinciri tarafından yayınlanmış olması Üyelerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

4.19.                   Spor Zinciri, sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

4.20.                   Spor Zinciri, dilerse Üyelerin e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

4.21.                   Spor Zinciri, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

4.22.                   Spor Zinciri, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlal edenlerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar: (i) ırkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren; (ii) diğer Üyeleri taciz eden veya tacizi savunan; (iii) “önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren; (iv) yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; (v) illegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden; (vi) korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden; (vii) yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); (ix) 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren, cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden; (x) Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan; (xi) ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; (xii) önceden Spor Zinciri’nin yazılı olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; (xiii) başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan, (xiv) üçüncü şahısların ve Spor Zinciri’nin marka ve patent gibi fikir ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden; (xv) haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve (xvi) yürürlükteki mevzuatı ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri ihlal eden.

4.23.                   Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Spor Zinciri’nde e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Üyelerin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Üyelerin mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

4.24.                   Spor Zinciri, Web Sitesi’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesi’nin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

4.25.                   Spor Zinciri, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

5.       KULLANICI VE ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyelik Hesabına İlişkin Hak ve Yükümlülükler

5.1.1.        Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Spor Zinciri dilerse Web Sitesi’ne üyeliği, ücreti dilediği şekilde belirleme hakkı kendisine ait olmak üzere, ücretli haline getirebilir. Bu durumda Üyenin Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

5.1.2.        Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifrenin belirlenmesi ve korunması Üyenin kendi sorumluluğundadır.

5.1.3.        Üye, hesap adı ve şifresini üçüncü kişilerle paylaşamaz ve bunları özenle korunmakla yükümlüdür. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Spor Zinciri, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

5.1.4.        Üyeler, üyeliğe ilişkin kullanım hakları, hesap adı ve şifresini üçüncü kişilere devredemez. Bu şekilde gerçekleştirilen devirlerin tespiti üzerine Spor Zinciri söz konusu üyeliği ayrıca bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak sonlandırabilir.

5.1.5.        Üye, hesabını oluştururken Web Sitesi’ne beyan ettiği isim, adres, telefon, e-posta ve diğer bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Spor Zinciri, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

5.2. Ürün ve Hizmetlere İlişkin Hak ve Yükümlülükler

5.2.1.        Üye, Ürün ve Hizmetlerden yararlanabilmeleri için Ürün veya Hizmet Talebi oluşturmalıdır. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Üye, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Ürün veya Hizmet Talebi oluşturabilir.

5.2.2.        Geçerli bir Ürün veya Hizmet Talebi oluşturmak için Ürün veya Hizmete ilişkin Web Sitesi’nde talep edilen gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

5.2.3.        Spor Zinciri, Ürün veya Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Ürün veya Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

5.2.4.        Spor Zinciri, niteliğine göre bazı Hizmetler için Üye’nin belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik İş Ortağı yönlendirilmesini öngören bir Rezervasyon Sistemi sağlar.

5.2.5.        Üye, Rezervasyon Sistemi'nde Üye veya Hizmet Talebini onayladığında, İş Ortağı’na sağlanan Ürün ve Hizmetler için belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul etmiş sayılacaktır.

5.2.6.        Rezervasyon Sistemine tabi Hizmetlerde, Üye ilgili ödemeyi yaparak Hizmet Talebi’ni onaylar. Üye, ödemenin hizmetin ifasından sonra alınacağını, bu işlem veya daha sonra talep edilen düzenli Hizmetler için sistem kurallarına göre ön provizyon alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

5.2.7.        Ön provizyon alınmasına rağmen, Hizmetin ifası mümkün olmaz veya Hizmetin ifası gerçekleşmezse, alınan ön provizyon banka tarafından kendiliğinden kredi kartına iade edilmektedir. Bu durumda, Üye’nin ayrıca bir iptal prosedürü işletmesine gerek kalmamaktadır.

5.2.8.        Üye kendisine yönlendirilen İş Ortağı detaylarını talep detay sayfasından görüntüleyebilir. Üye, kendisine yönlendirilen İş Ortağı’nı kabul etmezse Hizmetin verileceği saatten en az 24 (yirmidört) saat önce info@sporzinciri.com adresine e-posta göndererek İş Ortağı’nın değiştirilmesini talep edebilir. Aksi halde İş Ortağı kabul edilmiş sayılır.

5.2.9.        Üye, Hizmet başlangıç saatinde 24 (yirmidört) saat öncesine kadar rezervasyon gün ve saatini Web Sitesi’nden ücretsiz olarak değiştirebilir. Aksi halde rezervasyon gün ve saati kabul edilmiş sayılır.

5.2.10.    Üye rezervasyon iptallerini Hizmet başlangıç saatinden en az 24 (yirmidört) saat öncesine kadar info@sporzinciri.com  adresine e-posta göndererek yapabilir. Hizmete 24 (yirmidörtten) saatten az kala yapılan iptallerde ücretin tamamı İş Ortağına aktarılır.

5.2.11.    Üye; 3, 6 veya 12 aylık aboneliklere özel indirimli fiyatlardan faydalanıyorsa seçtiği abonelik planındaki Hizmetlerin hepsini tamamlamadan önce abonelik iptal etmek isterse 99 TL iptal ücreti öder[1] .

5.2.12.    Üye abonelik sisteminde de Hizmet başlangıç saatinden en az 24 (yirmidört) saat öncesine kadar rezervasyon gün ve saatini Web Saati’nden ücretsiz olarak değiştirebilir.

5.2.13.    Üye, Web Sitesi üzerinden satın alacağı özel ders programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte özel ders programı satın aldığı anlaşmalı olunan antrenör ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, İş Ortağı’nın sorumluluğunun özel ders programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan antrenör ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan İş Ortağı’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.14.    Üye, Web Sitesi üzerinden satın alacağın Ürün ve Hizmetlere ilişkin nihai seçimin kendisine ait olacağını, kurulacak satış ilişkisinin kendisinin ve İş Ortağı arasında olacağını ve satın almış olduğu Ürün ve Hizmetlere ilişkin ayıp, sakatlanma, yaralanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğabilecek tüm zararlardan hiçbir şekilde Spor Zinciri’nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

5.2.15.    Üye, satış sözleşmesi öncesinde İş Ortakları tarafından Web Sitesi’nde yer verilen Ürün/Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün/Hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu ve anladığını ve işbu satış sözleşmesi akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2.16.    Üye, satın almış olduğu Ürün veya Hizmet’in niteliğine ve İş Ortağı’nın takdirine bağlı olarak Ürün veya Hizmet’in ifa edilmesi için bu Sözleşme, mesafeli satış sözleşmesi haricinde ayrıca bir sözleşme akdedebilirler.

5.2.17.    Üye, satın almış olduğu Hizmet’in İş Ortağı işyerinde veya üçüncü bir yerde verilmesi halinde söz konusu yerdeki kurallara riayet edeceğini kabul eder.

5.2.18.    Üye, Web Sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu Hizmet’in kişisel kullanım için olduğunu Hizmet’i üçüncü kişilere kullandırtmayacağını veya başkalarına satmayacağını kabul eder.

5.2.19.    Üye, satın alacağı Ürün ve Hizmetlere ilişkin olarak başta sağlık sorunları olmak üzere Ürün ve Hizmetin kendisine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi konusunda tek yetkili olduğunu ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. İş Ortağı, Ürün veya Hizmeti sunmadan önce herhangi bir uygunluk testi gerçekleştirmek zorunda değildir. Böyle bir test yapılması halinde Üye’nin uygun olmaması tespit edilirse İş Ortağı söz konusu Ürün veya Hizmet’i sunmaktan imtina edebilir. Böyle bir durumda Üye’nin ödemiş olduğu ücret kendisine iade edilmeyecektir.

5.2.20.    Hizmet Talepleri ve Üye tarafından verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (f) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (g) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde Spor Zinciri’nin sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

5.2.21.    Hizmet Taleplerine ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Üye’ye ait olup Spor Zinciri.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.